Zarząd spółki KTI Poland S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264071 („Spółka”),

niniejszym zawiadamia, iż, zaplanowane zostało na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.    Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4.    Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5.    Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019;
7.    Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019;
8.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Domenico Di Domenico z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
9.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Antonio Quadrato z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
10.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Giulia Quadrato  z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
11.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Antonio Gallo z wykonania przez niego obowiązków członka i Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019;
12.    Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy  Spółki;
13.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Antonio Gallo

——————————————————————————————————————————

Il Consiglio di Amministrazione della KTI Poland S.A. con sede a Płock, iscritta al numero KRS 0000264071 nel Registro Nazionale Giudiziario tenuto dal Tribunale Circondariale per la città di Varsavia, XIV Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario („Società”),

con la presente informa che per il giorno 7 luglio 2020, alle ore 10:00, nella sede della Società a Płock in via Zglenickiego 42 e’ stata pianificata l’Assemblea Generale Ordinaria della Società.
Il pianificato ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria della Società contempla:

1.    Inaugurazione dell’Assemblea Generale Ordinaria;
2.    Elezione del Presidente dell’Assemblea Generale Ordinaria;
3.    Accertamento della capacità dell’Assemblea Generale Ordinaria a deliberare;
4.    Approvazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria;
5.    Adozione della delibera in merito all’esame ed all’approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione della gestione della Società nell’esercizio 2019;
6.    Adozione della delibera in merito all’esame ed all’approvazione della relazione finanziaria della Società nell’esercizio 2019;
7.    Adozione della delibera in merito alla distribuzione dell’utile netto generato dalla Societa’ nell’esercizio 2019 ;
8.    Adozione della delibera in merito alla concessione della liberatoria al signor Domenico Di Domenico per l’adempimento dei suoi obblighi quale Membro del Supervisory Board nell’esercizio 2019;
9.    Adozione della delibera in merito alla concessione della liberatoria al signor Antonio Quadrato per l’adempimento dei suoi obblighi quale Membro del Supervisory Board nell’esercizio 2019;
10.    Adozione della delibera in merito alla concessione della liberatoria alla signora Giulia Quadrato per l’adempimento dei suoi obblighi quale Membro del Supervisory Board nell’esercizio 2019;
11.    Adozione della delibera in merito alla concessione della liberatoria al signor Antonio Gallo per l’adempimento dei suoi obblighi quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio 2019;
12.    Adozione della delibera in merito alla scelta dell’entita’ autorizzata a tenere il registro degli azionisti della Societa’;
13.    Conclusione dell’adunanza.

Distinti saluti,

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Gallo

Zarząd spółki KTI Poland S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264071 („Spółka”),

niniejszym zawiadamia, iż, zaplanowane  na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 2 lipca 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki.
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Antonio Gallo

——————————————————————————————————————————

Il Consiglio di Amministrazione della KTI Poland S.A. con sede a Płock, iscritta al numero KRS 0000264071 nel Registro Nazionale Giudiziario tenuto dal Tribunale Circondariale per la città di Varsavia, XIV Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario („Società”),

con la presente informa che l’Assemblea Generale Ordinaria della Società  pianificata per il giorno 7 luglio 2020, alle ore 10:00, nella sede della Società a Płock in via Zglenickiego 42 e’ stata anticipata per il giorno 2 luglio 2020 alle ore 14:00 nella sede della Societa.
Il pianificato ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria della Società rimane invariato.

Distinti saluti,

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Gallo