Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Bezpieczeństwo i Zdrowie są podstawowymi wartościami przyjętymi przez KTI celem ochrony najważniejszego ze swoich zasobów – zasobów ludzkich. Dlatego też, w oparciu o program promocji zdrowia w miejscu pracy, od wielu lat prowadzimy zintegrowanie działanie na rzecz propagowania zdrowia wewnątrz naszej organizacji.

Dla nas profilaktyka to nie tylko wczesne rozpoznanie choroby zawodowej, które jest realizowane przez nadzór sanitarny i ścisłe stosowanie się do obowiązującego prawa, ale przede wszystkim jest to usunięcie wszelkich czynników ryzyka. Odbywa się to poprzez zarządzanie systemem ochrony zdrowia, które, obok regularnej kontroli zdrowia nałożonej przez prawo, bazuje na analizie profili zdrowotnych pracowników, środowiska w którym pracują, a także ocenie poszczególnych ryzyk zawodowych pracowników na danym stanowisku pracy.

Promocja zdrowia obejmuje również przyjęcie poprawnej procedury zachowań na stanowisku pracy mającej na celu zapobieganie zarówno wypadkom, jak i ekspozycji na ryzyko.

Zasady te są przestrzegane przez cały czas trwania projektu: począwszy od fazy realizacji projektu w biurze po zakończenie prac konstrukcyjno-montażowych na placu budowy.

Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny ze standardami: ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością, ISO 14001:2015 Zarządzanie Środowiskiem oraz PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zakres Certyfikacji (ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001):

  • Zarządzanie Projektami i Przedsięwzięciami
  • Projektowanie
  • Zakupy i Logistyka
  • Wsparcie i Nadzorowanie Budowy

dla Zakładów Instalacji Przemysłowych z branży Chemicznej, Energetycznej, Przetwórstwa Ropy i Gazu.